دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی: افزایش ظرفیت دانشجویان‌را به مشاهده گر بدل می کند