نمایش 1 - 25 از 108

تاریخ تشکیلنامنام خانوادگینام پدرکد ملیرتبه علمیکد نظام پزشکیتلفن همراهاستاننوع اثرنوعرشته مرتبطلطفا توضیحی مختصر در مورد اثر خود ذکر کنیدلطفا فایل اثر خود را بارگزاری نمایید
15 , آوریل , 2023زینبفلاحعلیرضا001-265499-1استاد15952309124499680تهراناختراعاندو
16 , آوریل , 2023بهارهطحانیولی اله181-730527-1دانش یار9764709133183633اصفهانمقالهسلامت دهان
16 , آوریل , 2023استادترمیمی وزیبایی
16 , آوریل , 2023سمیهذیقمیحسین007-339809-8دانش یار11298209127047249تهرانمقالهپروتزهای دندانی
17 , آوریل , 2023میلادسلیمانیغلام406-039992-2استادیار15004609128296045تهرانمقالهکووید
21 , آوریل , 2023امیر رضاکلانتریجلیل136-149400-1دانشجو18670609187014001آذربایجان شرقیکتابترجمهترمیمی وزیبایی
22 , آوریل , 2023نیمافرشیدفرغلامرضا044-063468-7هیچکدام19483309332854482فارسمقالهمواددندانی
24 , آوریل , 2023فروزکشانیرسول128-735877-2استادیار12571609133088878اصفهانمقالهاسیب شناسی دهان،فک وصورت
24 , آوریل , 2023فروزکشانیرسول128-735877-2استادیار12571609133088878اصفهانمقالهاسیب شناسی دهان،فک وصورتABR-12-41.pdf
24 , آوریل , 2023سیده نیلوفرطباطبائیسید علی001-776212-1دانشجو17775109128302783تهرانمقالهارتودنسی
24 , آوریل , 2023سیده نیلوفرطباطبائیسید علی001-776212-1دانشجو17775109128302783تهرانمقالهارتودنسی
24 , آوریل , 2023رضاعمرانیفرهاداستادیار13248909217485076قزوینمقالهسلامت دهان143-146_Original-article_Emrani.pdf
24 , آوریل , 2023رضاعمرانیاستادکتابتالیفسلامت دهان-های-حقوقی.pdf
25 , آوریل , 2023علیاسماعیلیابوالقاسم541-015967-5هیچکدام20319109135579136اصفهانمقالهاسیب شناسی دهان،فک وصورتOral_Diseases_2021_Ebrahimpour_Molar_tooth_shortening_induces_learning.pdf
26 , آوریل , 2023خدیجهامیرآبادی زادهحسین064-038162-6هیچکدام17779509158163238خراسان جنوبیکتابتالیفپریودنتولوژی-پریودنتیت.pdf
27 , آوریل , 2023نازنینجعفریعبدالرسول228-272288-4دانشجو09164612754فارسمقالهمواددندانیApplication_of_bioactive_glasses_in_various_dental.pdf
28 , آوریل , 2023ستاریوسفی اصلسعیداستادمقالهجراحی فک و صورتMSN-for-BTE.pdf
28 , آوریل , 2023یوسفی اصلهیچکداممقالهاسیب شناسی دهان،فک وصورتMSN-Sr-for-BTE.pdf
28 , آوریل , 2023یوسفی اصلهیچکداممقالهپریودنتولوژی3d-print.pdf
30 , آوریل , 2023فرزانهافخمیمحمدحسندانش یار11078309155182252تهرانمقالهاندوPharmaceutics-Dr-Afkhami.pdf
30 , آوریل , 2023فرزانهافخمیمحمدحسن093-991027-6دانش یار11078309155182252تهرانمقالهرادیولوژیOral-Radio.pdf
30 , آوریل , 2023نازنینجعفریعبدالرسول228-272288-4دانشجو009164612754فارسمقالهمواددندانیApplication_of_bioactive_glasses_in_various_dental-1.pdf
1 , می , 2023نیمافرشیدفرغلامرضا044-063468-7هیچکدام19483309332854482فارسمقالهمواددندانیThe-application-of-injectable-platelet-rich-fibrin-in-regenerative-dentistry-A-systematic-scoping-review-of-In-vitro-and-In-vivo-studies.pdf
1 , می , 2023نیمافرشیدفرغلامرضا044-063468-7هیچکدام194833فارسمقالهمواددندانیThe-feasible-application-of-microfluidic-tissueorgan-on-a-chip-as-an-impersonator-of-oral-tissues-and-organs-a-direction-for-future-research.pdf
1 , می , 2023نیمافرشیدفرغلامرضا044-063468-7هیچکدام19483309332854482فارسمقالهمواددندانیIncorporation-of-curcumin-into-collagen-multiwalled-carbon-nanotubes-nanocomposite-scaffold-an-in-vitro-and-in-vivo-study.pdf
تاریخ تشکیلنامنام خانوادگینام پدرکد ملیرتبه علمیکد نظام پزشکیتلفن همراهاستاننوع اثرنوعرشته مرتبطلطفا توضیحی مختصر در مورد اثر خود ذکر کنیدلطفا فایل اثر خود را بارگزاری نمایید