برپایی غرفه EXCIDA2024 در کنگره و نمایشگاه ایدک دوبی