اعتراض شدید جامعه دندانپزشکی ایران به کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی