اطلاعیه شماره 24 کمیته انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران