مکاتبه رییس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی با وزیر بهداشت