گفتگو با دکتر مهرداد برکتین رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی اصفهان