مدال طلا سهم دانشجوی دکترای تخصصی زیست مواد دندانی علوم پزشکی تهران