دفاع از حقوق همکاران دندانپزشک

در پی افزایش ۷۵درصدی قیمت کارپول آن هم بدون دلیل توسط یکی از شرکتهای توزیع کننده، جامعه دندانپزشکی ایران طی مکاتبه ای، ضمن اعتراض به این موضوع، لغو افزایش قیمت را خواستار شد.

این افزایش قیمت در حالیست که هیچگونه تغییری طی روزهای اخیر در نرخ ارز و دستمزد مصوب تامین اجتماعی برای کارگران را شاهد نبوده ایم.

جامعه دندانپزشکی ایران در این مکاتبه اضافه مینماید در صورت عدم لغو افزایش قیمت مذکور، نسبت به آگاه سازی همکاران دندانپزشک و دعوت آنها به تحریم کارپول ارائه شده از سوی شرکت اقدام خواهد نمود.