نتیجه انتخابات انجمن اندودنتیستهای ایران به ترتیب آرا:

 

۱-دکتر عباسعلی خادمی
۲-دکتر علی حائری طباطبایی
۳-دکتر حسین میرهادی
۴-دکتر علی کنگرلو حقیقی
۵-دکتر محمد حسین نکوفر
۶-دکتر محسن رمضانی
۷-دکتر شهریار شاهی

بازرس:
دکتر قادر فیضی
#اندو
#اندودانتیست
#انجمن_اندو
#جامعه_دندانپزشکی_ایران
https://t.me/idadent