انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران شعبه اصفهان در تاریخ سوم شهریور 1402به صورت مجازی برگزار و نتایج ذیل به ترتیب آرا حاصل شد

اعضای اصلی هیئت مدیره:
۱-دکتر مهرداد برکتین
۲-دکتر هادی سلیمی
۳-دکتر مهرداد کاظمیان
۴-دکتر علی غزل گو
۵-دکتر امیر حسین کوثری
۶-دکتر غلامرضا طباخیان
۷-دکتر امیر فرمحمدی
علی البدل:
اول-دکتر آرمان گودرزی
دوم- دکترکامران یزدانی
بازرس اصلی:
دکتر لاله ناظمی
بازرس علی البدل:
دکتر سجاد بابایی
#اصفهان
#انتخابات
#جامعه_دندانپزشکی_ایران
https://t.me/idadent