دکتر بهنام عباسیان نسبت به فروپاشی جایگاه علمی در حوزه دندانپزشکی هشدار داد