اصفهان میزبان ششمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

زمان : ۲تا۵آبان۱۴۰۲-هتل عباسی

#اصفهان
#سلامت_دهان
#دندانپزشکی_اجتماعی
#جامعه_دندانپزشکی_ایران
https://t.me/idadent