اطلاعیه شماره 20

همکاران گرامی؛
الف- چنانچه عضو جامعه دندان پزشکی ایران می باشید (حق عضویت سال 1401 یا 1402 را پرداخت نموده اید)، جهت شرکت در انتخابات به سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس ima-net.ir  مراجعه و پس از ثبت نام، درخواست تایید عضویت در جامعه علمی دندان پزشکی ایران را ارسال نمایید.
ب- در صورت عضو نبودن در جامعه دندان پزشکی ایران، ابتدا به سایت جامعه به آدرس ida-dent.org  مراجعه و حق عضویت خود را پرداخت و سپس طبق دستورالعمل بند الف عمل نمایید.
با توجه به رعایت آیین نامه انتخابات، همکاران گرامی می بایستی حداکثر تا تاریخ 08/05/1402 نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام در سامانه و ارائه درخواست خود اقدام نمایند.

هیئت مدیره و کمیته انتخابات جامعه علمی دندان پزشکی ایران

انتخابات

مشارکت_حداکثری

جامعه د ندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent