بیانیه مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران پیرامون تحدید گسترده اعضای هیات علمی

بیانیه مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران پیرامون تحدید گسترده اعضای هیات علمی

جامعه پزشكی ايران سخت نگران اخبار باور نكردنی حاكی از برنامه های هماهنگ برای كنار گذاشتن اساتيد برجسته از هيات بورد و همزمان، بازنشستگی اجباری و يا محدوديت گروهی ديگر است.كنار گذاشتن برنامه ريزی شده اعضای صاحب نام و بعضا منحصربه فرد هيات علمی از صحنه های مختلف آموزشی آثار زيان بار در تربيت دانشجويان و فراگيران علوم پزشكی و سقوط كمی و كيفی خدمات بهداشتی و درمانی و به مخاطره افتادن جان بيماران و محتاج پزشک بيگانه شدن هم ميهنان عزيز را به همراه خواهد داشت.در شرايطی كه مهاجرت، بطور فزاينده ای از بدنه ناوگان آموزشی كشور می كاهد، در شرايطی كه آشكارا اقبال جامعه جوان پزشكی به ادامه تحصيل در داخل كشور روز به روز تنزل پيدا ميكند معلوم نيست مسئولين كشور و كار بدستان بهداشت و درمان كشور با چه هدفی تيشه بر ريشه سازمانی كه مسئوليت اش را بر عهده دارند كشيده اند؟
آنچه بيش از تک تک اين اخراج ها و محدوديت ها، جامعه پزشكی و جامعه دانشگاهی كشور را نگران ميكند، عواقب غلبه تفكراتی است كه مصالح و منافع سياسی را بر بنيادهای علمی كشور ترجيح ميدهند و حتی قباحت تاريخی اين رفتارها هم در نظرگاه ايشان نيست.
بدين لحاظ:

  • لازم ميدانيم جامعه پزشكی را به صبر و ماندگاری و تلاش برای بهبود اوضاع با تمام دشواری هايش دعوت كنيم.
  • از مسئولين و هيئت مديره انجمن های علمی گروه پزشكی ، دبيران هيئت بورد و بدنه كارشناسی وزارت بهداشت ميخواهيم در برابر روند جاری تنها ناظری بی طرف نباشند و در اجرای دستورات، وظايف اخالقی خود (و در مورد پزشكان سوگند نظام پزشكی خود) را هم لحاظ كنند
  • از سازمان نظام پزشكی درخواست ميكنيم مطابق وظايف قانونی خود جامعه را از عواقب دراز مدت چنين تصميم گيری هايی آگاه كند. بی ترديد احضار و محاكمه مسئولينی كه چنين تصميماتی را گرفته يا در اجرای آنها اطاعت كوركورانه كرده اند در دادگاه اخلاقی سازمان، مهمترين قدم در اين زمينه است.
  • از رسانه ها، فرهيختگان و فعالان عرصه عمومی ميخواهيم در برابر روندی كه سياست را به جای دانش می نشانند بی تفاوت نباشند. اين سرمنشاء خالی شدن كشور از دانش در تمام شئون بوده است و در اينجا متوقف نخواهد شد.
    امضا کنندگان:
    اعضای هیئت مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران

1- دكتر ايرج فاضل
2- دكتر علی نوبخت
3- دكتر محمدرضا ظفرقندی
4- دكتر سيد جليل حسينی
5- دكتر علی تاجرنیا
6- دكتر محمد بيات
7- دكتر محمدتقی جغتايی
8- دكتر سيد احمد جليلی
9- دكتر شهريار خاقانی
10- دكتر ناهيد خداكرمی
11- دكتر سيدحميد خوئی
12- دكتر محمد رازی
13- دكتر بابک زمانی
14- دكتر اميد سبزواری
15- دكتر عليرضا سليمی
17- دكتر عبدالرسول صداقت
16- دكتر محمود شيرزاد
17- دكتر عبدالرسول صداقت
18- دكتر مسعود فالحی
19- دكتر سودابه كاظمی
20- دكتر حسين كشاورز
21- دكتر معصومه گيتی
22- دكتر عليرضا مصداقی نيا
23- جواد ملائی
24- دكتر رضا ملک زاده
25- فيزيوتراپيست احمد موذن زاده
26- دكتر محمدرضا واعظ مهدوی
27- دكتر محمد وجگانی
28- دكتر كورش هلاکوئی نائينی
29- دكتر بهروز برومند

مجمع انجمن های علمی

هیات_علمی

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent