هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران دکتر سعید ساعی را به عنوان رئیس کنگره اکسیدا2024 انتخاب کرد

گوشه ای از سوابق دکتر سعید ساعی

  • اندودانتیست
  • دبیر جامعه دندانپزشکی ایران
  • رئیس انجمن اندودانتیست های ایران
  • دبیر اجرایی کنگره اکسیدا ۵۷
  • معاون سازمان نظام پزشکی
  • عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ

اکسیدا_2024

دندانپزشکان

جامعهدندانپزشکیایران

https://t.me/idadent