اطلاعیه شماره 18 – کمیته انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی