‎پیرو انتشار برخی مطالب در مورد مسائل اجرایی و مالی اکسیدا 2023 موارد زیر را به استحضار میرسانیم: