گوشه هایی از مراسم اختتامیه شصت و دومین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران اکسیدا2023 به روایت تصویر


اختتامیه

اکسیدا_2023

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent