برگزاری دومین جلسه شورای عالی شانزدهمین جشنواره علمی-پژوهشی شهید دکتر احمد هدایت


در این جلسه که با حضور دکتر علی تاجرنیا رییس هیئت مدیره، دکتر رضا فکرآزاد رییس شانزدهمین جشنواره، دبیر و کادر اجرایی جشنواره، روسا و نمایندگان انجمن های تخصصی برگزار شد
در ابتدا دکتر علی تاجرنیا در خصوص اقدامات صورت گرفته برای جشنواره توضیحاتی دادند و سپس دکتر فکرآزاد به تشریح شرایط و شیوه انتخاب آثار و نیز آثار و اسامی منتخبین پرداختند.

جشنوارهشهیدهدایت

دندانپزشک

جامعهدندانپزشکیایران

https://t.me/idadent