برگزاری جلسه داوری آثار رسیده به شانزدهمین جشنواره علمی پژوهشی شهید دکتر احمد هدایت با حضور نمایندگان انجمن های تخصصی

روز پنجشنبه جامعه دندانپزشکی ایران پذیرای داوران جشنواره شهید دکتر احمد هدایت بود. در این برنامه از طرف هر انجمن تخصصی سه داور معرفی شده بود که به بررسی آثار رسیده در موضوع تخصصی خود پرداختند. در ابتدای این دیدار دکتر علی تاجرنیا رییس هیئت مدیره جامعه و دکتر رضا فکرآزاد رییس شانزدهمین جشنواره به بیان نکاتی پیرامون تفاوت های این دوره با دوره های قبلی و نحوه وشرایط سنجش آثار پرداختند.

جشنواره شهید هدایت

جشنواره_دندانپزشکی

دندانپزشک

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent