فسخ قرارداد کلینیک های دندانپزشکی خصوصی با بیمه های تکمیلی