فسخ قرارداد کلینیک های دندانپزشکی خصوصی با بیمه های تکمیلی

فسخ قراردادکلینیک

بنابر اطلاع واصله به جامعه دندانپزشکی ایران، کلیه کلینیک های دندانپزشکی خصوصی شهر قم به دلیل پایین تر بودن تعرفه شرکت های بیمه از تعرفه مصوب دولت، از همکاری با این شرکتها خودداری و فسخ قرارداد کرده اند.

قم

دندانپزشک

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent