انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران شعبه کرمانشاه برگزار شد

انتخابات کرمانشاه

انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران شعبه کرمانشاه روز جمعه ۱۴۰۲/۰۲/۲۲در سالن تقوی کرمانشاه با حضور حداکثری اعضا برگزار و نتایج زیر حاصل شد
منتخبین به ترتیب آرا
اصلی هیئت مدیره:
۱-دکتر  رضا نوربخش
۲-دکتر سید علی ناصری
۳-دکتر بهروز سلیمی
۴-دکتر فریدون نعمتی
۵-دکتر معصومه دولت یاری
علی البدل هیئت مدیره:
اول: دکتر سهراب نوذرپور
دوم: دکتر حسنی جمشیدی
بازرس:
اصلی:دکتر علی امیری
علی البدل:دکتر هادی بهرامی

هیئت رئیسه مجمع:
-دکتر بهروز خسروی: رییس
-دکتر دکتر رضا رازقی:منشی هیئت رییسه
-دکتر وحید نجفی ناظر اول
-دکتر ابراهیم کاظمی صالح ناظر دوم

ناظر مرکز:دکتر اردشیر غلامی

کرمانشاه

انتخابات

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent