برگزاری جلسه داوری آثار رسیده به شانزدهمین جشنواره علمی پژوهشی شهید دکتر احمد هدایت با حضور نمایندگان انجمن های تخصصی

روز پنجشنبه جامعه دندانپزشکی ایران پذیرای داوران جشنواره شهید دکتر احمد هدایت بود. در این برنامه از طرف هر انجمن تخصصی سه داور معرفی شده بود که به بررسی آثار رسیده در...
ادامه مطلب