اعلام هزینه تمام شده خدمات دندانپزشکی

اعلام هزینه تمام شده خدمات دندانپزشکی به دبیر شورای عالی بیمه سلامت توسط کمیته تعرفه جامعه دندانپزشکی ایران

توضیح اینکه این برآورد مربوط به ماه مهر و قبل از رشد غیر متعارف ارز و افزایش بی سابقه هزینه های مواد، تجهیزات، مسکن و دستمزد نیروی انسانی می باشد.

جامعه دندانپزشکی ایران