همراه با استان ها

در روز دوم نشست هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران حاضرین به بیان موارد و دیدگاه های خود پرداختند. اصلی ترین محور این جلسه انتخابات پیش روی جامعه دندانپزشکی ایران بود. دکتر علی تاجرنیا رئیس هیات مدیره با دعوت از تمامی حاضرین به مشارکت فعال در انتخابات, خواهان آگاهی بخشی روسای شعب به همکاران خود در استانها شدند. وی ضمن بیان این نکته که در شرایط فعلی جامعه بیش از هر زمانی نیازمند مشارکت است از روسای شعب درخواست نمودند تا در خصوص تمدید احتمالی عضویت و حضور در سامانه وزارت بهداشت برای رای دادن, نکات فنی را به سایر همکاران در استان ها منتقل نمایند. در ادامه هر یک از اعضا به بیان نظر خود در این خصوص پرداختند. بحث نوع و نحوه تعامل با نظام پزشکی و حضور فعال شعب در رویداد اکسیدا2023 نیز از موارد بیان شده در این جلسه بود. نهایتا دیروز و امروز جلسات شعب با اعضای هیات مدیره جامعه پس از هشت ساعت بحث و تبادل نظر به کار خود پایان داد.
#انتخابات
#شعب_جامعه_دندانپزشکی_ایران
#دندانپزشکان
#جامعه_دندانپزشکی_ایران
https://t.me/idadent