نوزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

نوزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران پس از دوسال وقفه به دلیل همه گیری کرونا از ٩ تا ١١ شهریور ١٤٠١ در شهر زیبای شیراز برگزارشد. این کنگره به گفته رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ، رییس و دبیران علمی و اجرایی آن از نظر تعداد شرکت کننده, تعداد غرفه های نمایشگاهی و وسعت کم نظیر بود. ظرفیت ٨٠٠ نفری کنگره ظرف چند روز تکمیل شد و نمایشگاه با ٦٠٠ متر مربع و ٢٠ غرفه اجرا شد. ٢٥پانل سخنرانی و ٥ کارگاه با حضور ٨٤ سخنران برگزار و نیز ٣٨ پوستر هم ارائه گردید. یک پانل هم در مورد مشکلات صنفی و حرفه ای متخصصان دندانپزشکی کودکان اجرا شد. در اختتامیه از خدمات استاد دکتر بهمن سراج تقدیر به عمل آمد. همچنین به عوامل اجرایی نیز لوح تقدیر اهدا شد. جامعه دندانپزشکی ایران شعبه فارس همکاری بسیار نزدیکی در بخش اجرایی این همایش داشت که از این طریق از تمامی اعضای شعبه فارس و همچنین انجمن دندانپزشکی کودکان ایران به نوبه خود تقدیر مینمائیم.