برگزاری جلسه شورای هماهنگی انجمن های تخصصی دندانپزشکی ایران

در این جلسه که در محل جامعه دندانپزشکی ایران برگزار شد اعضا به تحلیل وضعیت پیش رو و ارائه نظرات پرداختند در پایان مقرر شد به زودی بیانیه شورا در خصوص موضع و اقدامات متحد جامعه دندانپزشکی ایران و انجمن های تخصصی دندانپزشکی کشور نهایی و منتشر گردد #دندانپزشکان #انجمن_تخصصی #جامعه_دندانپزشکی_ایران