برگزاری نخستین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در استان البرز