جلسه هیئت مدیره با حضور دکتر مهدی سروش معاون مرکز ملی آموزش های مهارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش