برگزاری کارگاه مدیریت و قوانین حرفه ای در دندانپزشکی