دیدار صمیمانه روسا و اعضای هیئت مدیره دوره بیست و سوم و بیست و چهارم