اولین جلسه هیئت مدیره دوره بیست و چهارم جامعه دندانپزشکی ایران