امکان دریافت کارت الکترونیک‌علاوه بر کارت فیزیکی در اکسیدا ۲۰۲۴