چگونگی افزایش میزان موفقیت درمان ریشه دندان در اکسیدا