تعیین کننده‌‌های سلامت دهان در ایران در اکسیدا ۲۰۲۴