انتخاب مورد و پروگنوز وایتال پالپ تراپی در اکسیدا ۲۰۲۴