پالپوتومی دندانهای شیری با تکیه بر مواد بایوسرامیکی در اکسیدا