دیدگاه‌های جدید در حفاظت در برابر اشعه در اکسیدا ۲۰۲۴