تصویربرداری سه بعدی در مقابل تصویربرداری دو بعدی در اندودانتیکس در اکسیدا ۲۰۲۴