تصمیم بر نگهداری و یا کشیدن دندانهایی با پروگنوز ضعیف در اکسیدا