درمان مولر اول دائمی با پروگنوز ضعیف در اکسیدا ۲۰۲۴