آسیبهای تروماتیک در دندان‌های دائمی جوان در اکسیدا ۲۰۲۴