چالشهای تشخیص و طرح درمان‌های اندودانتیکس (ارائه کیس) در اکسیدا۲۰۲۴