آغاز ثبت نام اکسیدا 2024, شنبه یکم اردیبهشت ماه 1403