لزوم بهره گیری از ظرفیت انجمنهای علمی در سیاستگذاری و اجرای برنامه های سلامت محور