اطلاعیه شماره ۳۰ کمیته انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران