جلسه شورای برگزاری شصت و سومین کنگره سالیانه جامعه دندانپزشکی ایران اکسیدا ۲۰۲۴