اکسیدا ۲۰۲۴ و اداره کل تجهیزات پزشکی،تعاملی برای برچیدن مشکلات پیش روی دندانپزشکان