بیست و چهارمین وبينار آموزشی جامعه دندانپزشکی ایران